COGNISTAT

Ett av världens mest tillförlitliga instrument för snabb kognitiv bedömning

(tidigare NKSU i Sverige, NCSE i USA)

Cognistat är ett amerikanskt screeningtest som är konstruerat av den välkända Nothern Carlifonia Neurobehavioral Group. Cognistat är översatt till flera andra språk och används sedan länge i många länder. Det finns ett stort antal vetenskapliga studier sinom de flesta diagnosgrupper och en utförlig referenslista medföljer manualen.

Firma Blidö Makeri innehar rättigheterna till att sälja Cognistat i Norden och tillhandahåller den svenska och norska översättningarna av Cognistat. Hela materialet beställs direkt från Blidö Makeri.

 

INTRODUKTION TILL COGNISTAT (Informasjon på Norsk)

COGNISTAT är designat för att på kort tid tillhandahålla en snabb analys av de större kognitiva funktionsnedsättningarna hos patienter som inte klarar långa testtider.
COGNISTATS Pappersversion är originalet och utgörs av ett kognitivt screeninginstrument som bedömer 5 huvudområden. Det utvecklades 1979 av Ralph Kiernan, Jonathan Mueller och William Langstone som jämförde Cognistat med MMSE i en population av neurokirurgpatienter.

VARFÖR ANVÄNDA JUST COGNISTAT?
Idag finns det fler än 300 kliniska studier och forskningsartiklar inom bland annat psykiatri, rehabilitering och neuropsykologi. COGNISTAT används frekvent inom neuropsykologi, neurologi, psykiatri, neurokirurgi, rehabiliteringsmedicin, afasi- och språkträning, geriatrik, vårdhem, missbruk av alkohol och droger i olika åldrar.

VAD TESTAR COGNISTAT?

COGNISTAT testar på kort tid följande områden:
3 generella områden
- medvetandenivå
- orientering
- uppmärksamhet
5 större funktionsområden
- språk (förståelse / repetition / benämning)
- konstruktion (visuell minnesuppgift / mönsterkonstruktion)
- minne
- huvudräkning
- logik (reasoning / omdöme)

COGNISTAT ORIGINAL PAPPERSVERSION

presenteras ”ansikte mot ansikte” där testledaren fyller i alla svar i den 4-sidiga blanketten. Resultatet presenteras i en grafisk profil, Kognitiv StatusProfil, som visar patientens svagheter och styrkor.
Tidsåtgången för testet är normalt 15-30 min. Även föränderliga faktorer och annat, som kan komma att påverka resultatet beaktas, vilket är unikt i testsammanhang.

KOMMANDE VERSION UNDER 2015:

COGNITAT 5 är en förkortad version av Cognistats pappersversion och som syftar till att skapa möjlighet till en snabb screening av patienter.
COGNISTAT 5 är speciellt framtagen för att på kort tid tillhandahålla ett test för riskbedömning av demenssjukdomar, MCI (Mild Cognitive Impairment) och förvirringstillstånd såsom delirium.
Denna version tar ca 5 min att genomföra.
COGNISTAT 5 omfattar bedömning av Orientering, Minne och Konstruktion satt i relation till ålder, utbildning och MCI-index.

MCI INDEX (Mild Cognitive Impairment Index)

COGNISTAT 5 innefattar MCI-index, ett 7-gradigt index som uppskattar om risk för MCI föreligger eller inte. Värdet på MCI-index speglar både graden av kognitiv funktionsnedsättning och risken för att MCI föreligger och för försämring. Skalan går från ingen indikation på MCI till en tydlig MCI. Allteftersom värdet stiger ökar risken för att demens föreligger.
De sju nivåerna justeras för både ålder och utbildningsnivå. MCI är ett diagnostiskt hjälpmedel som ska sättas i relation till patientens sjukdomshistoria och kliniska sammanhang (context).